เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  1. บันทึกแจ้งวิเคราะห์ความเสี่ยง (รวม).pdf
  2. บันทึกส่งสรุปผลวิเคราะห์ ฯ 64.pdf
  3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
  4. หนังสือเวียนให้ส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง DMD64.pdf
  5. 4ประชุม กกบ.14-06-64.pdf
  6. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแผนการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  1. EB19.4.pdf