เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG …"กลุ่มไลน์ รพ.ดอนมดแดง (STRONG)
  1. ชมรม STRONG รพ.ดอนมดแดง1.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG …"รายงาน การจัดตั้งกลุ่มไลน์ฯ
  1. สแกน0002 รายงานชมรม Strong (ไลน์).pdf
3ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG …"ชมรม Strong ฯ
  1. ชมรม STRONG รพ.ดอนมดแดง1.pdf
4ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG …"
  1. รายชื่อ ชมรมSTRONG.pdf