เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตEB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงานขับเคลื่อนชมรมจริธรรม
  1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.ดอนมดแดง.pdf
  2. คำสั่งขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.ดอนมดแดง ปี64.pdf