เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการฯ
  1. โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรายงานการดำเนินการโครงการฯ
  1. รายงาน บันทึกข้อความดำเนินโครงการผลประโยชน์ทับซ้อน DMD.pdf
4ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
  1. EB20.3.pdf