เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานแบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ+โครงการองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส
  1. แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ+โครงการองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB19.4 บันทึกข้อความ รายงานการเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ รพ.
  1. EB19.4 บันทึกข้อความ รายงานการเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ รพ..pdf