เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานขออนุญาติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
  1. การยืมพัสดุ_015469.pdf