เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องการยืมทรัพยสิน
  1. 1.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่.pdf
  2. 2.แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประกาศ.pdf
  3. 4.หนังสือเวียนแจ้งกลุ่มงาน.pdf
  4. ฟอร์มเผยแพร่ผ่ายเวปไซด์.pdf