เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนประกาศโรงพยาบาลดอนมดแดง เรื่องมาตรการป้องรับสินบน/ ฯ
  1. EB13 บันทึก ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมฯ.pdf
  2. EB13 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตฯ.pdf
  3. ประกาศโรงพยาบาลดอนมดแดง เรื่องมาตรการป้องรับสินบน.pdf
  4. บันทึกข้อความรายงานสรุปมมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ในโรงพยาบาลดอนมดแดง
  1. EB13.1.pdf