เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานโครงการฯ ที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  1. สแกน0005โครงการอัคคีภัย.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  1. รวมรายงานชี้แจง งดจัดโครงการซ้อมอัคคีภัย.pdf
  2. ประชุมแจ้ง กกบ..pdf
3ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรายงานชี้แจงการดำเนินการโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  1. img849.pdf