เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-1 คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-1 คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
  1. คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
  1. ช่องทางการร้องเรียน.pdf
4ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.pdf
5ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องประพฤติมิชอบ.pdf
6ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10-2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
7ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ประกาศนโยบายจัดการข้อร้องเรียน
  1. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
  2. ประกาศนโยบายจัดการข้อร้องเรียน.pdf
8ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใสEB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
  1. บันทึกข้อความ ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ไตรมาส 4.pdf
  2. บันทึกข้อความ รายงานร้องเรียนไตรมาส 4.pdf