เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คำสั่ง ปิด-ปลดประกาศ /รวม เอกสาร EB4
 1. EB4-1.3 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี64.pdf
 2. EB4-1.4 คำสั่งติด-ปลดประกาศ.pdf
 3. Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท).pdf
 4. Consent form (กรณีไม่เกิน 100,000 บาท).pdf
 5. ประกาศ สป_ 12-10-60.pdf
 6. สธ 0217.01-3003 (16 ต.ค. 60).pdf
 7. สแกน0020.pdf
 8. สแกน0021.pdf
 9. สแกน0022.pdf
 10. EB4-1.2 UbonFP64_don Planfin64.pdf
 11. บันทึกข้อความ รายงานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รพ..pdf
 12. บันทึกข้อความ รายงานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ รพ..pdf