เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลEB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงานฯ /นโยบายผู้บริหารฯ
  1. EB2-1.3ผังการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง 12หน่วยงาน +จัดคนลงกรอบ.pdf
  2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ITA 64.pdf
  3. ประกาศเเจตนารมย์ฯ-DMD- 64 -1.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลEB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันขั้นตอนให้บริการฯ
  1. EB5 ขั้นตอนรับการรักษา ER (ผู้ใช้บริการ).pdf
  2. EB5 ขั้นตอนให้บริการผู้ปวย.pdf
  3. Flow chart (เจาะจง+E-bidding)งานสนับสนุน.pdf