เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอนุมัติเผยแพร่ในเวปไซด์ ปี 64 / EB6-1,2 นโยบายบุคลากร งบ 64
  1. EB6-1,2 นโยบายบุคลากร งบ 64.pdf
  2. อนุมัติเผยแพร่ในเวปไซด์ ปี 64.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานEB6-1,2 นโยบายบุคลากร งบ 64
  1. EB6-1,2 นโยบายบุคลากร งบ 64.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. EB6.1.pdf
4ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมการเสริมสร้างและรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  1. EB9.3.pdf