เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข
  1. EB2-1.10.pdf